Efteruddannelse for UU og FGU

Professionel relationskompetence handler om, hvordan lærere gennem interaktionen med de unge i og udenfor undervisningen bidrager til:

  • at hvert ungt menneske har det godt og udvikler sig både socialt, personligt og fagligt
  • at klassen fungerer som et udviklende fællesskab, der understøtter, at de unge sammen bliver klogere på verden, på hinanden og på sig selv

Den professionelle relationskompetence vedrører både lærerens kommunikationsform, klasseledelse og didaktiske valg, og relationskompetencen kan styrkes. Louise Klinge, Rudi Lauridsen og TeaterSpektrum bidrager sammen til det over 3 pædagogiske eftermiddage.

 

1. pædagogiske eftermiddag:

Om professionel relationskompetence ved Louise Klinge og TeaterSpektrum

Fokus er på:

  • Relationens betydning
  • 5 konkrete kendetegn ved den professionelle relationskompetence
  • 7 faktorer, der er afgørende for, at man kan handle relationskompetent

Undervejs levendegør skuespillere fra TeaterSpektrum genkendelige dilemmaer fra hverdagen med de unge.

2. og 3. pædagogiske eftermiddag:

Om fællesskabende didaktik ved Rudi Lauridsen

Omdrejningspunktet for to personaleworkshops er at give en lang række meget konkrete redskaber, arbejdsformer og erfaringer, som understøtter arbejdet med at styrke elev-elev-relationer samt lærer-elev relationer. På kurset får personalet inspiration til og afprøver en række gennemarbejdede redskaber, som:

  • Kan anvendes i alle fag til at understøtte bearbejdning af faglig viden.
  • Kan understøtte arbejdet med at fremme relationer og den positive kommunikation mellem eleverne.
  • Kan styrke den enkelte elevs selvværd og tryghed i læringsrummet.
  • Kan fremme en positiv klasserumskultur, fællesskabet og accepten af forskelligheder.

Hver personaleworkshop varer 3 timer.
Rudi Lauridsen underviser og faciliterer – læs mere om Rudi her.

“Det er ikke altid, at teori og praksis går så indlysende godt i spænd, som det gør i dette koncept. Louise Klinges teori og tanker om det relationelle som nerven i mødet mellem lærere og elever om det faglige, kombineret med Rudi Lauridsens enorme kildevæld af eksempler på arbejdsformer og redskaber, der understøtter og faciliterer teorien, gør dette koncept til noget særligt på det pædagogiske område.

Kurset indeholder en meget frugtbar vekselvirkning mellem på den ene side konkrete, umiddelbart anvendelige og supergode pædagogiske greb, som deltagerne afprøver på kurset, og på den anden side indledende og opfølgende refleksioner og teoretiske pointer, som knytter sig til de greb, der afprøves.

Kurset rummer og beskriver utrolig mange forskellige arbejdsformer og redskaber, som man kan anvende direkte i både fysisk og virtuel undervisning, og forud for kurset kan man i dialog med Louise Klinge og Rudi Lauridsen udvælge præcis det materiale, som man finder velegnet til sit lærerkollegium.

Teori og praksis går virkelig op i en højere enhed her.”

Hanne Dittmer
Uddannelsesleder på Kolding Gymnasium

Muligt tilvalg – spørgeskemaundersøgelse og ledelsesseminar

Ved efteruddannelsesforløbets start kan personalet udfylde et spørgeskema udviklet af Sarah Grams Davy og Louise Klinge om deres arbejdsliv fokuseret omkring de 7 faktorer, der er afgørende for relationskompetent praksis.

På et ledelsesseminar formidles data fra spørgeskemaet til at kvalificere ledelsesopgaven. Sådan at ledelsen gennem rammer og struktur kan bidrage til en relationskompetent kultur og et arbejdsliv, der understøtter udviklingsstøttende samspil mellem personale og de unge.