Efteruddannelse for skoler og FO

Professionel relationskompetence i skolen handler om, hvordan lærere og pædagoger gennem samspil med børn/unge bidrager til:

 • at hver enkelt barn/ungt menneske har det godt og udvikler sig både socialt, personligt og fagligt
 • at grupper af børn/unge bliver udviklende fællesskaber, hvor de sammen bliver klogere på verden, på hinanden og på sig selv

Den professionelle relationskompetence kan styrkes. Læs her, hvordan Eduk bidrager til det gennem et længerevarende efteruddannelsesforløb, der er realiseret på mere end 50 skoler i hele landet.

Om efteruddannelsesforløbets elementer

Halvår


Halvår

Efterfølgende

Kickoff


Spørgeskema


Ledelsesseminar

Uddannelse

Personaleworkshops

Teamrefleksioner

Kickoff ved Louise Klinge og skuespillere

Fokus er på:

 • Relationens betydning
 • 5 konkrete kendetegn ved den professionelle relationskompetence
 • 7 faktorer, der er afgørende for, at man kan handle relationskompetent

Undervejs levendegør skuespillere fra TeaterSpektrum genkendelige dilemmaer fra hverdagen med børnene.

Derved bliver det muligt med fælles begreber at tale om den professionelle relationskompetence, uden at det bliver diffust eller personligt.

“KÆMPE engagement fra ALLE undervisere. I gør simpelthen det I underviser i. Alsidighed. God og anvendelig teori – der kobles til praksis. Gode materialer, power points osv.”

Personaleworkshops

Alle personaleworkshops har fokus på at styrke en relationskompetent kultur, hvor mennesker kan have hinanden på sinde. Personalet præsenteres for viden om faktorer, der er afgørende for at handle relationskompetent, og får dels lejlighed til at reflektere sammen over fælles praksis og dels konkret inspiration til næste arbejdsdag, som understøtter udviklingsstøttende samspil med børnene/de unge. Underviserne er specialister inden for hvert emne – læs mere om teamet bag Eduk her.

Emnerne for personaleworkshops i efteruddannelsesforløbet er:

 • Nærvær
 • Mentalisering
 • Positive følelser
 • Veje til mindre skældud
 • Didaktisk kompetence med fokus på projektbaseret læring

En personaleworkshop varer ca. 2,5 time og kan enten ligge på en pædagogisk eftermiddag eller i forbindelse med hele pædagogiske dage.

Uddannelse til relationskompetence-vejviser

Et antal lærere/pædagoger/ledere fra hver skole (og evt. PPR) uddannes til at blive relationskompetence-vejvisere (RK-vejvisere). En RK-vejviser kan analysere videooptagelser af praksis med udviklingsstøttende samspil for øje ud fra et analyseskema udviklet af Louise Klinge. Derudover kan RK-vejviseren facilitere ressourceorienterede team-refleksioner ud fra videooptagelser af kollegernes praksis. De videoklip, der vises til team-refleksionerne, bevidner den pædagogiske faglighed og styrker hver lærer og pædagogs self-efficacy. Teamet styrkes derved som professionelt læringsfællesskab.

“Jeg er blevet endnu mere opmærksom på, hvor meget vi lærere/pædagoger egentlig holder børnenes liv i vores hænder. Det lyder dramatisk, kan jeg godt høre, men jeg er virkelig blevet opmærksom på, hvor stort et ansvar, vi har. Særligt ift. de børn, der ikke får den store opbakning hjemme.”

“Kan med garanti sige at jeg er blevet en langt gladere, mere nærværende og opmærksom lærer efter forløbet.”

Uddannelsens moduler

 1. Om professionel relationskompetence – kendetegn og betingelser
 2. Om afstemmere og om at understøtte børn og unges samhørighedsbehov
 3. Om at understøtte børn og unges autonomibehov og kompetencebehov
 4. Om omsorgsetiske handlinger
 5. Om veje til mindre skældud
 6. Om faktorer, der påvirker relationskompetencen og om at fungere som relationskompetence-vejviser

Modul 1 og 6 varer fra kl. 9 – 15. Modul 2 – 5 kan afholdes som 4 halve kursusdage fra kl. 12.30 – 15.30 eller som 2 hele kursusdage.

Vi benytter flipped learning. Det vil sige. at deltagerne inden hvert modul får ca. 1 times video-intro til dagens emne, som de har set inden modulet.

Efter uddannelsen indgår RK-vejviserne i et netværk, der løbende sparrer med Louise Klinges team.

Spørgeskemaundersøgelse og ledelsesseminar

Ved efteruddannelsesforløbets start udfylder personalet et spørgeskema udviklet af Sarah Grams Davy og Louise Klinge om deres arbejdsliv fokuseret omkring de 7 faktorer, der er afgørende for relationskompetent praksis.

På et ledelsesseminar formidles data fra spørgeskemaet til at kvalificere ledelsesopgaven. Sådan at ledelsen gennem rammer og struktur kan bidrage til en relationskompetent kultur og et arbejdsliv, der understøtter udviklingsstøttende samspil mellem personale og børn/unge.

Derudover handler et andet ledelsesseminar om forankring og fastholdelse af en relationskompetent kultur i organisationen – understøttet af løbende team-refleksioner, som RK-vejviserne faciliterer.

Team-refleksioner

Team-refleksionerne tjener 3 formål:

 1. Fælles sprog så det er muligt at tale professionelt om det relationelle, der påvirker alle aktiviteter med børnene og de unge
 2. Gensidig inspiration i forhold til hinandens praksis og fælles refleksion, der styrker en mentaliserende indstilling
 3. Større tiltro til egen formåen (self-efficacy), fordi man ser videoklip af de situationer, hvor man bidrager til, at børnene har det godt og lærer meget. Videomediet understøtter oplevelsen af at blive bevidst kompetent, fordi der er meget værdifuldt ved egen praksis, som man som fagperson ikke er bevidst om, mens man interagerer med børnene/de unge, fordi opgaven er så kompleks.

Når forløbet er slut

Når efteruddannelsesforløbet er slut, har hver medarbejder fået styrket sin professionelle praksis til gavn for børnene, og man kan på team-niveau have ressourceorienterede refleksioner med fælles fagtermer for relationskompetent praksis. Uddannelsen af RK-vejviserne muliggør, at der fastholdes et fælles fokus på at møde børn og unge relationskompetent.

Den sidste personaleworkshop omkring projektbaseret læring muliggør et videre forløb herom sammen med ImagineIf ved Loni Bergquist, der i mange år har været lærer på High Tech High. Det vil sige, at man til at starte med i relationskompetence-forløbet fokuserer på den interaktionelle adfærd hos skolens voksne i samspillet med børnene. Og derefter kan man fokusere på en engagerende og meningsskabende skoleform for alle børn gennem projektbaseret læring.

Videre forskning

Det er en mulighed, som en del af aftalen med Eduk omkring efteruddannelsesforløbet, at videooptagelser og personalets spørgeskemabesvarelser stilles til rådighed for Louise Klinges videre forskning i relationskompetence.
Det er alene Louise Klinges forskerteam, som får optagelserne og besvarelserne at se.