Efteruddannelse for PPR

Professionel relationskompetence i dagtilbud og skole handler om, hvordan pædagoger og lærere gennem deres interaktionelle adfærd bidrager til:

  • at hvert enkelt barn og ungt menneske har det godt og udvikler sig alsidigt
  • at grupper af børn og unge bliver udviklende fællesskaber, hvor de sammen bliver klogere på verden, på hinanden og på sig selv

Eduk tilbyder et 3-dages kursus om, hvordan PPR kan understøtte styrkelsen af lærere og pædagogers professionelle relationskompetence.

Formålet med kurset

Deltagerne på kurset lærer at anvende analyseskemaer udviklet af Louise Klinge til at genkende pædagoger og læreres relationskompetente handlinger. Det vil sige, at de lærer at genkende den interaktionelle adfærd og de didaktiske valg, der fremmer børns trivsel og udvikling socialt, personligt og i skolen også fagligt, og som muliggør, at børnegrupper og klasser fungerer som udviklende fællesskaber. På den baggrund understøttes PPR’s ressourceorienterede sparringer med pædagoger og lærere, der styrker pædagogen og lærerens self-efficacy og dermed deres mulighed for at lykkes bedst muligt med en praksis, der giver deltagelsesmuligheder for alle børn og unge.

“DU brænder for – og brænder igennem med din praksisnære forskning. Tak for det! Der var mange forbi og sige tak for en særlig inspirerende og relevant dag.”

Hanne Melchiorsen
Leder for PPR, Børn og Unge i Skanderborg

Arbejdsform og indhold

Hver kursusdag veksler mellem fordybelse i teoretisk baggrund og praktisk anvendelse i forhold til analytisk at identificere relationskompetente handlinger i pædagoger og læreres praksis. Formidlingen er involverende med refleksioner og dialog undervejs, og der arbejdes med mange cases – både video og tekst.

Igennem kurset vil deltagerne få styrket deres didaktiske indsigt, så de kan hjælpe med konkret inspiration til pædagogiske aktiviteter og læringsaktiviteter, der understøtter gode relationer og deltagelsesmuligheder.

Den teoretiske baggrund for kursusindholdet er, udover Louise Klinges klasserumsforskning, primært:

  • Selvbestemmelsesteorien af Edward Deci, professor i psykologi, og Richard Ryan, professor i psykologi og uddannelse
  • Omsorgsetikken af Nel Noddings, professor i uddannelse, tidligere lærer og skoleleder
  • Mentaliseringsteorien, primært udviklet af Peter Fonagy, professor i psykoanalyse, og videreudviklet og formidlet herhjemme af bl.a. lektor Christina Fogtmann
  • Neuro- og udviklingspsykologi med hovedvægt på Daniel Stern, professor i psykologi, og Antonio Damasio, professor i neuropsykologi, samt psykolog Susan Harts syntetisering af viden inden for både neurovidenskab og udviklingspsykologien
  • Kommunikativ musikalitet af Colwyn Trevarthen, professor i børnepsykologi, og Stephen Malloch, psykolog og dr. i musik

Kurset består af følgende 3 moduler fra kl. 9 – 15:

  • Om professionel relationskompetence og dens 5 konkrete kendetegn
  • Om institutionelle vaner og skældud samt om fællesskabende didaktik
  • Om grundlaget for professionel relationskompetence – 7 individuelle og strukturelle faktorer

Deltagerne vil gå fra kurset dels med en værktøjskasse med både enkle og mere komplekse, konkrete didaktiske redskaber, som kan inspirere praksis, dels med en øget indsigt i baggrunden for børns adfærd i klasserummet og dels med analyseskemaer til brug for ressourceorienterede observationer og sparringer med pædagoger og lærere med fokus på professionel relationskompetence.

“Jeg føler mig bedre klædt på ift. at vejlede lærere/pædagoger i mit arbejde som PPR-psykolog. Det gør det lettere at gå mere konkret til værks i de forskellige fokuspunkter i arbejdet om børnene. Dejligt praksisnært.”

Deltager på kursusdag for Pædagogisk Psykologisk Forening

“Meget opmuntrende og relevant, både indhold og formidling. Dejligt med konkrete eksempler til idébanken til arbejdet i PPR.”

Deltager på kursusdag for Pædagogisk Psykologisk Forening